Site in constructie !

 
 

PREZENTAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII „PROGESUL SILVIC” FILIALA SIBIU

        Societatea „Progresul Silvic” – filiala Sibiu s-a înfiinţat la data de 10.02.1994, ca filială a societăţii cu acelaşi nume din Bucureşti, care a funcţionat între anii 1886-1948 şi care şi-a reluat activitatea începând din anul 1990.

        Societatea „Progresul Silvic” filiala Sibiu este persoană juridică din anul 2002, atribuită prin Sentinţa Civilă nr. 6784 a Judecătoriei Sibiu. De asemenea, este înscrisă în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Sibiu la poziţia 156 din 02.11.2002. Societatea are codul de înregistrare fiscală (C.I.F.): 18642836.

        Societatea „Progresul Silvic” filiala Sibiu reuneşte specialişti silvicultori, inclusiv din domeniul exploatărilor forestiere, precum şi specialişti din toate domeniile ştiinţelor naturii, sociale şi tehnice din ţară şi străinătate, care au absolvit o instituţie de învăţământ superior şi fac dovada unor preocupări ştiinţifice deosebite sau promovează progresul în silvicultură, sub raport ecologic, tehnic, economic şi social, indiferent dacă sunt în activitate sau pensionari. Pot adera la societate şi specialişti din domeniul prelucrării lemnului, cu preocupări privind cunoaşterea şi valorificarea raţională, pe baze ecologice a resurselor forestiere.

        Societatea „Progresul Silvic” filiala Sibiu are preocupări tehnico-ştiinţifice strict profesionale. Nu este afiliată şi nici subordonată nici unui partid politic sau organizaţie politică sau sindicală, nici vreunei instituţii a administraţiei silvice sau de altă natură. Societatea colaborează, pe baze principiale, cu organele administraţiei silvice. Membrii societăţii pot fi membri ai oricărui partid sau organizaţii politice, cu condiţia să nu desfăşoare activitate politică în cadrul societăţii. Militează pentru recuperarea patrimoniului societăţii.

 

Scopurile ONG-ului

 1. să militeze şi să activeze, prin mijloacele ştiinţei şi tehnicii moderne, pentru progresul silviculturii româneşti;

 2. să contribuie, prin argumente ştiinţifice la conservarea, valorificarea raţională şi asigurarea integrităţii pădurilor, pe care societatea le consideră o avuţie naţională de interes public, având rol hotărâtor pentru menţinerea echilibrului ecologic, pentru dezvoltarea durabilă a ţării. Totodată, militează pentru stăvilirea divizării şi fărâmiţării proprietăţii forestiere;

 3. să promoveze conceptul modern al silviculturii pe baze naturalistice; să militeze pentru păstrarea diversităţii genetice şi ecologice a pădurilor, precum şi a întregului peisaj forestier, prin constituirea de arii protejate şi a altor zone de protecţie din fondul forestier (parcuri naţionale, rezervaţii naturale, parcuri naturale, zone pentru conservarea resurselor genetice). De asemenea, societatea va întreprinde acţiuni menite să conducă la conservarea biodiversităţii în ariile protejate; să sprijine dezvoltarea cercetării ştiinţifice, a învăţământului de diferite grade, amenajarea pădurilor şi proiectarea în domeniul silviculturii; să contribuie la formarea tinerilor cercetători şi a altor specialişti; să militeze pentru formarea şi dezvoltarea conştiinţei forestiere a populaţiei şi factorilor de decizie prin mijloace educaţionale adecvate;

 4. să pledeze pentru protecţia naturii şi conservarea biodiversităţii, potrivit principiilor dezvoltării durabile;

 5. să susţină dezvoltarea fondului forestier, înfiinţarea de perdele forestiere şi zone forestiere de protecţie şi redarea în circuitul silvic a terenurilor degradate, inapte pentru folosinţe agricole, precum şi să promoveze înfiinţarea de culturi silvice;

 6. să depună şi să implementeze proiecte menite să atragă fonduri care să susţină activităţile desfăşurate; să ia toate măsurile pentru recuperarea patrimoniului societăţii şi folosirea acestuia de către toţi membrii societăţii;

 7. să promoveze şi să susţină dezvoltarea silvoturismului, ecoturismului şi turismului rural;

 8. să sprijine schimbul de experienţă cu alte organizaţii neguvernamentale (asociaţii, fundaţii, etc.) pentru conştientizarea şi promovarea pe plan intern şi internaţional a biodiversităţii florei şi faunei;

 9. să susţină realizarea de parteneriate publice, publice-private, care să contribuie la dezvoltarea durabilă a fondului forestier, a ariilor protejate (parcuri naţionale, rezervaţii naturale, parcuri naturale, zone pentru conservarea resurselor genetice) şi a zonei rurale.

 

Mijloacele de acţiune ale ONG-ULUI sunt:

 1. elaborarea unor strategii şi tactici de dezvoltare durabilă;

 2. organizarea de conferinţe, sesiuni ştiinţifice, simpozioane, dezbateri şi mese rotunde pe teme profesionale, cursuri manageriale, excursii şi călătorii de studii şi alte acţiuni menite să contribuie la atingerea scopurilor societăţii;

 3. acordarea de premii anuale ale societăţii pentru lucrări reprezentative ale ştiinţei şi tehnicii silvice;

 4. emiterea de avize, recomandări şi moţiuni privind: orientarea silviculturii şi a cercetării ştiinţifice de profil, tehnologiilor, instrucţiunilor şi normelor tehnice precum şi a legislaţiei din domeniul forestier;

 5. elaborarea, prin membrii săi, pe bază de convenţii şi contracte, de studii, avize şi alte lucrări de specialitate (consultanţă, expertiză, asistenţă juridică);

 6. colaborarea cu Academia Română, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă, institute de cercetare ştiinţifică şi de învăţământ superior şi alte instituţii centrale şi teritoriale de stat şi autorităţi ale administraţiei publice, în măsura în care scopurile pe care acestea şi le propun corespund cu cele ale societăţii „Progresul Silvic” – filiala Sibiu;

 7. colaborarea cu societăţi şi organizaţii ştiinţifico-tehnice de profil forestier sau apropiat de acesta din alte ţări, inclusiv afilierea la asemenea organizaţii internaţionale; - participarea, prin membrii săi la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale ale căror scopuri corespund cu cele ale Societăţii „Progresul Silvic” – filiala Sibiu;

 8. societatea poate edita reviste tehnice de specialitate şi publicaţii de interes local şi pe măsura posibilităţilor, articole cu caracter tehnico-ştiinţific, precum şi lucrări de promovare forestieră, a protecţiei mediului, silvo şi ecoturism;

 9. atragerea de fonduri necesare reabilitării şi modernizării patrimoniului societăţii;

 10. implementarea unor proiecte în domeniul silviculturii, protecţiei mediului, conservării biodiversităţii, silvoturismului şi ecoturismului;

 11. realizarea de activităţi care să permită monitorizarea şi conservarea biodiversităţii în ariile protejate;

 

Pe parcursul celor 16 ani de activitate, s-au realizat diferite activităţi, ca :

 1. organizarea de manifestări ştiinţifice şi profesionale (2006–„Consfătuirea administratorilor de păduri de stat din Europa”);

 2. schimburi de experienţă pe teme silvice;

 3. realizarea cu elevii şcolilor generale din judeţul Sibiu de acţiuni de regenerare a pădurilor prin plantaţii în fond forestier, desfăşurate cu ocazia Lunii Pădurii, acestea fiind principala modalitate aleasă de conştientizare a tineretului cu privire la importanţa pădurii şi necesitatea protejării ei;

 4. participarea la acţiuni de igienizare a traseelor turistice din zona montană a judeţului Sibiu alături de cluburile de tineret din judeţ;

 5. publicarea de articole în mass-media dedicate pădurii şi problemelor cu care se confruntă silvicultura românească;

 6. distribuire de pliante şi afişe.

        Societatea are capacitatea de a gestiona fonduri pentru realizarea activităţilor propuse, menite să conducă la îndeplinirea obiectivelor proiectului. Din Societatea Progresul Silvic Sibiu fac parte cadre didactice ale Universităţii „L. Blaga” din Sibiu, care au o bogată experienţă în conducerea şi implementarea de proiecte, din diferite surse de finanţare: Proiecte C.N.C.S.I.S., Programul Biotech, Programul Agral, Banca Mondială Programul Naţional de Cercetare, Dezvoltare, Inovare – Parteneriate complexe şi Proiecte tip Capacităţi, POSDRU, etc.

        Societatea Progresul Silvic Sibiu a implementat proiectul cu titlul: „Biodiversitatea Arpăşelului – o bogăţie a tuturor”, finanţat de către Mol România şi Fundaţia pentru Parteneriat prin Programul Spaţii verzi, componenta Arii protejate.

 1. Perioada de implementare: 01.04.-30.10.2009.

 2. Bugetul proiectului: 22.380 lei.

Proiectul a fost realizat în parteneriat cu: Direcţia Silvică Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Serviciul Public Salvamont Sibiu, Primăriile Arpaşu de Jos şi Cârţişoara.

        În prezent ONG-ul are în curs de implementare următoarele proiecte din domeniul protecţiei mediului: „Resursele montane şi dezvoltarea durabilă”, finanţat în cadrul Mecanismului Financiar European de către guvernele Lichtensteinului şi Norvegian, prin Programul fonduri pentru ONG-uri.

 1. Valoarea proiectului: 16.700 EURO.

 2. Perioada de desfăşurare: 01.12.2009 – 30.11.2010.

Parteneri: Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Sibiu, Serviciul Public Judeţean Salvamont Sibiu, Universitatea din Piteşti. „Arpăşelul – o arie protejată valorizată”, finanţat în cadrul Programului Arii protejate de către Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România.

 1. Perioada de desfăşurare: 01.04.2010-30.10.2010.

 2. Valoarea proiectului: 28.325 RON.

Parteneri: Direcţia Silvică Sibiu, Serviciul Public Judeţean Salvamont Sibiu, Primăria Cârţişoara, Primăria Arpaşu de Jos.

        În urma analizei documentaţiilor depuse la Agenţia Naţională pentru Arii Protejate (ANAP) din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, Societatea „Progresul Silvic Filiala Sibiu” a primit în administrare două arii naturale protejate cuprinse în lista siturilor Natura 2000 şi anume SCI SIGHIŞOARA - TÂRNAVA MARE, cod ROSCI0227, cu suprafaţa de 85.374,1 ha şi SPA PRDIŞUL HÂRTIBACIULUI, cod ROSPA0099, cu suprafaţa de 246.357,1 ha.

        Între Societatea Progresul Silvic Sibiu, Direcţia Silvică Sibiu şi Asociaţia Forestierilor din Turingia (Thüringen Forstverein) există un parteneriat concretizat prin mai multe întâlniri atât în ţară, cât şi în Turingia. Deoarece în acest an împlinesc 20 de ani de la constituire, această asociaţie a făcut o invitaţie ce va fi onorată de patru silvicultori sibieni în perioada 08.06.2010 – 13.06.2010, cheltuielile de deplasare fiind suportate de a Societatea Progresul Silvic Sibiu.

În ceea ce priveşte patrimoniul asociaţiei, în baza Legii 247/2006 a fost recunoscut dreptul de proprietate a asociaţiei pentru 1800 mp de pădure în staţiunea Păltiniş, urmând ca în cel mai scurt timp să fie emis titlul de proprietate.


Titlul proiectului: Rezervatia Naturală Arpăşel – o arie protejată valorizată

Data de începere a proiectului: 01.04.2010
Data de încheiere a proiectului: 30.10.2010
Bugetul proiectului: 28.325 RON
Suma nerambursabilă - FP: 20.000 RON

Scopul concret al proiectului este dezvoltarea durabilă a comunităților din zona ariei protejate Arpășel prin utilizarea eficientă a resurselor naturale, promovarea turismului, a valorilor culturale tradiționale, conservarea speciilor, habitatelor și a peisajului.

Obiectivele proiectului
   1.Conştientizarea populaţiei județului Sibiu privind importanţa conservării biodiversităţii;
   2.Promovarea ecoturismului ca mijloc de educaţie şi odihnă activă;
   3.Implicarea comunităţilor locale în activităţi de voluntariat privind conservarea habitatelor naturale şi a biodiversităţii în Rezervaţia Naturală Arpăşel;
   4.Conștientizarea populației locale privind produsele locale importante pentru conservarea naturii  (High Nature Value Products)
   5.Sprijinirea dezvoltării durabile a zonei Bâlea.

Beneficiar:
SOCIETATEA “PROGRESUL SILVIC – FILIALA SIBIU”, ONG cu profil de protecția mediului și dezvoltare durabilă

Parteneri:
Direcția Silvică Sibiu
Primăria Cârțișoara
Primăria Arpașu de Jos
Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu

Finanțatori:


Nr. contract: SVA-40-2010

Echipa de implementare, din partea ULBS (în calitate de membrii ai ONG-ului):
Prof. univ. dr. ing. Camelia SAND
Prof. univ. dr. ing. Gligor CIORTEA
Prof. univ. dr. Dionisie TURCU
Conf. univ. dr. ing. Maria TĂNASE
Conf. univ. dr. ing. Robert BLAJ
Șef lucr. dr. biol. Mihaela ANTOFIE
Șef lucr. dr. biol. Iuliana ANTONIE
Lector dr. Marcel POMOHACI
Șef lucr. dr. ing. Mirela STANCIU – director proiect

 

© Copyright Progresul Silvic 2010